زندگی خود را دوباره بیافرینید

زندگی خود را دوباره بیافرینید

زندگی خود را دوباره بیافرینید

حداقل پنج ساز وکار براي تداوم طرح واره ها یا تله هاي زندگی مطرح شده است:

1-سبک ھای مقابلھ ای

2-انتخاب ھمسر

3-انتخاب شغل

4-تحریف ھای شناختی

5-استدلال مبتنی بر درست بودن شیوه تفکر وسبک ھای مقابلھ