زندگی خودرا باز افرینید

زندگی خودرا باز افرینید

زندگی خودرا باز افرینید

 

دکتر آرون بک بنیانگذار شتاخت درمانی در مقدمه ایی از این کتاب : (( یانگ  و کلوسو بر اساس خلاقیت و تدبیر اندیشه ورزی توانسته اند ابزارهای اثرگذاری برای تغییر روابط بینئ فردی و روابط شغلی تدین کنند. به نبال تغییر در روتبط بین فردی و روابط شغلی زندگی تغییر شگرفی خواهد کرد و مولفان این کتاب تلاش کرده اند بر اساس بینش بالینی حساسیت و شفقت خاصیی برای راه حل اندیشی  مشکلات بین فردی و مشکلات شغلی برخوردارند .